แบบฟอร์มสมัครเรียน หลักสูตรระยะสั้น 2019

yyyy-mm-dd(1999-02-01)

ความรับผิดชอบ
 

ทางบริษัทจะไม่ชดเชยให้ในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

•ความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลที่สาม

•การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเนื่องจากภัยพิบัตรทางธรรมชาติ สภาพอากาศ การจลาจล สงคราม ฯลฯ

•การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเนื่องจากอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมหรือที่พักอาศัย

•การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางเนื่องจากคำสั่งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะ หน่วยกักกันโรคและการติดเชื้อ อุบัติเหตุที่เกิดระหว่างการเดินทาง อาหารเป็นพิษ การโจรกรรม

  หรือทรัพย์สินสูญหาย ฯลฯ

•การเปลี่ยนกำหนดการเดินทางหรือย่นระยะเวลาการพักอาศัยเนื่องจากความล่าช้าหรือการหยุดชะงักของหน่วยงานขนส่งของลูกค้า

•การเปลี่ยนกำหนดการเดินทางเนื่องจากความไม่พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม

•ไม่สามารถเดินทางมาถึงสถานที่นัดหมายได้ตรงตามเวลาเนื่องจากความล่าช้าของลูกค้า

 

สัญญาการสมัคร (การตรวจโรคพิเศษ)

•สำหรับผู้พิการ ผู้มีปัญหาทางสุขภาพ ผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือกรณีพิเศษอื่นๆ กรุณาติดต่อทางโรงเรียนสำหรับความช่วยเหลือพิเศษ ในกรณีที่ต้องมีการตรวจร่างกายหรืออื่นๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

•ในกรณีที่ลูกค้าป่วยระหว่างการเรียนการสอนหรือกรณีอื่นใดที่ต้องมีการรักษาทางการแพทย์เกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

ความรับผิดชอบของลูกค้า

•ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายเนื่องจากความประมาทเลินเล่อของลูกค้า ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

•ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการเรียนการสอน กรุณาติดต่อทางโรงเรียนโดยทันที (ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ในทันที กรุณาติดต่อทางโรงเรียนโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้)

 

ค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว

•นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าอาหาร และค่าบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงในกำหนดการแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากกำหนดการของโรงเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าที่พัก ค่าบริการไปรับที่สนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโดยสารในการเดินทางมาโรงเรียน ค่าประกันการเดินทาง อาหารเพิ่มเติม ค่ากิจกรรมตัวเลือก ฯลฯ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

•ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ในกรณีที่ต้องการบริโภค ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

•ทางโรงเรียนแนะนำให้ซื้อประกันท่องเที่ยวและประกันสุขภาพในกรณีที่อาจเจ็บป่วยกระทันหัน ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า: เมื่อทำการติดต่อกับทางโรงเรียน เช่น การสมัครเรียน ลูกค้าจะต้องแสดงข้อมูลส่วนบุคคลกับทางโรงเรียนนอกจากการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อแล้วอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการจัดเตรียมการเดินทาง เช่น การคมนาคม หรือที่พัก  (เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนรับบริการเท่านั้น)
 

กิจกรรมอาจถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของระบบขนส่งคมนาคมหรือสถานการณ์อื่นๆที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 

นโยบายคืนเงิน