สำหรับผู้ที่ไม่ต้องสมัครขอวีซ่านักเรียน

yyyy-mm-dd(1999-02-01)